Motor giảm tốc chân đế 1hp tỉ số truyền 1/250-1/800
Mã sản phẩm: H
Đăng ngày 07-11-2016 03:39:39 AM

Công suất: 750W
Tỉ số truyền: 250:1 - 800:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Chân đế

Motor giảm tốc chân đế 1hp tỉ số truyền 1/800-1/1800
Mã sản phẩm: H
Đăng ngày 07-11-2016 03:39:39 AM

Công suất: 750W
Tỉ số truyền: 800:1 - 1800:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Chân đế

Motor giảm tốc chân đế 7.5hp tỉ số truyền 1/40-1/100
Mã sản phẩm: H
Đăng ngày 07-11-2016 03:39:39 AM

Công suất: 5.5KW
Tỉ số truyền: 40:1 - 100:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Chân đế

Motor giảm tốc chân đế 10hp tỉ số truyền 1/15-1/60
Mã sản phẩm: H
Đăng ngày 07-11-2016 03:39:39 AM

Công suất: 7.5KW
Tỉ số truyền: 15:1 - 60:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Mặt bích

Motor giảm tốc chân đế 1/2hp tỉ số truyền 1/100-1/200
Mã sản phẩm: H
Đăng ngày 07-11-2016 03:39:39 AM

Công suất: 400W
Tỉ số truyền: 100:1 - 200:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Chân đế

Motor giảm tốc chân đế 1/2hp tỉ số truyền 1/800-1/1800
Mã sản phẩm: H
Đăng ngày 07-11-2016 03:39:39 AM

Công suất: 400W
Tỉ số truyền: 800:1 - 1800:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Chân đế

Motor giảm tốc chân đế 1/2hp tỉ số truyền 1/15-1/90
Mã sản phẩm: H
Đăng ngày 07-11-2016 03:39:39 AM

Công suất: 400W
Tỉ số truyền: 15:1 - 90:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Chân đế

Motor giảm tốc chân đế 1/2hp tỉ số truyền 1/100-1/200
Mã sản phẩm: H
Đăng ngày 07-11-2016 03:39:39 AM

Công suất: 400W
Tỉ số truyền: 100:1 - 200:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Chân đế

Motor giảm tốc chân đế 1/2hp tỉ số truyền 1/250-1/800
Mã sản phẩm: H
Đăng ngày 07-11-2016 03:39:39 AM

Công suất: 400W
Tỉ số truyền: 250:1 - 800:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Chân đế

Motor giảm tốc chân đế 1/4hp tỉ số truyền 1/250 - 1/800
Mã sản phẩm: H
Đăng ngày 07-11-2016 03:39:39 AM

Công suất: 200W
Tỉ số truyền: 250:1 - 800:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Chân đế

Motor giảm tốc chân đế 1/4hp tỉ số truyền 1/100 - 1/200
Mã sản phẩm: H
Đăng ngày 07-11-2016 03:39:39 AM

Công suất: 200W
Tỉ số truyền: 100:1 - 200:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Chân đế

Motor giảm tốc chân đế 1/4hp tỉ số truyền 1/800 - 1/1800
Mã sản phẩm: H
Đăng ngày 07-11-2016 03:39:39 AM

Công suất: 200W
Tỉ số truyền: 800:1 - 1800:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Chân đế

Motor giảm tốc chân đế 1/4hp tỉ số truyền 1/100 - 1/200
Mã sản phẩm: H
Đăng ngày 07-11-2016 03:39:39 AM

Công suất: 200W
Tỉ số truyền: 100:1 - 200:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Chân đế

Motor giảm tốc chân đế 1/4hp tỉ số truyền 1/15 - 1/90
Mã sản phẩm: H
Đăng ngày 07-11-2016 03:39:39 AM

Công suất: 200W
Tỉ số truyền: 15:1 - 90:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Chân đế

Motor giảm tốc chân đế 1/8hp tỉ số truyền 1/250 - 1/1800
Mã sản phẩm: H
Đăng ngày 07-11-2016 03:39:39 AM

Công suất: 100W
Tỉ số truyền: 250:1 - 1800:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Chân đế

Motor giảm tốc chân đế 20hp tỉ số truyền 1/3~1/30
Mã sản phẩm: H
Đăng ngày 07-11-2016 03:39:39 AM

Công suất: 11KW
Tỉ số truyền: 3:1 - 30:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Chân đế

Motor giảm tốc chân đế 20hp tỉ số truyền 1/3~1/30
Mã sản phẩm: H
Đăng ngày 07-11-2016 03:39:39 AM

Công suất: 11KW
Tỉ số truyền: 3:1 - 30:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Chân đế

Motor giảm tốc chân đế 2hp tỉ số truyền 1/110-1/180
Mã sản phẩm: H
Đăng ngày 07-11-2016 03:39:39 AM

Công suất: 1.5KW
Tỉ số truyền: 110:1 - 180:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Chân đế

Motor giảm tốc chân đế 2hp tỉ số truyền 1/110-1/150
Mã sản phẩm: H
Đăng ngày 07-11-2016 03:39:39 AM

Công suất: 1.5KW
Tỉ số truyền: 110:1 - 150:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Chân đế